Obchodné a záručné podmienky

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Cibulak s.r.o. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
 adresa:
Cibulák sro

 8.listopadu 18 Praha 16900
nejsme plátci DPH
 

email: jankla@zwiebelmuster.cz


 telefon: 00420 777 142 326


 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 Účelem zpracování osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 Příjemci osobních údajů jsou osoby
 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 zajišťující marketingové služby,
 za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

 Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

 

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu


GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Cibulak s.r.o. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
 adresa:
Cibulák sro

 8.listopadu 18 Praha 16900
nejsme plátci DPH
 

email: jankla@zwiebelmuster.cz


 telefon: 00420 777 142 326


 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 Účelem zpracování osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 Příjemci osobních údajů jsou osoby
 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 zajišťující marketingové služby,
 za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

 Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

 

 

Objednanie tovaru a potvrdenia objednávky

Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom do 24 hodín od prijatia, o odoslaní objednaného tovaru budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí Vás budeme samozrejme kontaktovať. Ak neobdržíte potvrdenie objednávky vo vyššie uvedenej lehote (ani automatické potvrdenie objednávky), prosím kontaktujte nás najlepšie e-mailom:
zwiebelmuster1@gmail.com alebo tel 00420602802080    9-20h vratanie SO a NE .
 
Zrušenie objednávky
 
Kupujúci má právo každú objednávku do 24 hodín bezplatne zrušiť a to bez udania dôvodu. Zrušenie vykoná písomne, nutné je pri stornovaní objednávky uvedenia Vášho mena, čísla objednávky, prípadne e-mailu a popis objednaného tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie písomné potvrdenie objednávky predávajúcim na e-mail uvedený kupujúcim v objednávke. Prevádzkovateľ obchodu firma Cibulák s.ro ičo 06345611 8.listopadu 18 Praha 16900, je oprávnený jednostranne zrušiť elektronickú objednávku najmä v týchto prípadoch:
 
- Vypredania tovaru na sklade,
- Chybne zadaná cena u produktu,
- Technický problém aplikácie.
 
Platba a dodanie tovaru
 
Platné pre zasielanie v rámci SR
Možnosti platby:
- Dobierkou
- Osobný odber
 
Výmena alebo vrátenie tovaru
 
Vrátený tovar má byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom stave a nesmie javiť známky neodborného užívania alebo opotrebovania. V opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odpočítať zákazníkovi zodpovedajúcu čiastku za náklady na opätovné uvedenie tovaru do predaja. Pri výmene / vrátení tovaru kupujúci zašle tovar späť doporučene (nie na dobierku) na adresu:
 Cibulák sro  Chvalovice Hate 183, 67123. tel.00420602802080
Zásielky odoslané na dobierku nebudú přijímány.Prosíme o uvedenie Vášho bankového spojenia pre vrátenie peňazí.
 
Vrátenie tovaru
 
Zákazník má právo podľa § 53 ods 6 a 7 občianskeho zákonníka tovar vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia (prevzatie tovaru). Spoločne sa späť zaslaným tovarom zašlite vždy ako doklad o kúpe originál účet za tovar. Vrátenie peňazí prebehne vždy do 30 dní od obdržania vráteného tovaru. Pri vrátení peňazí poštovou poukážkou bude suma znížená o 60, - Sk za poštové služby. V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný odoslať tovar dodávateľovi najneskôr do 14 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy, v opačnom
prípade je dodávateľ oprávnený účtovať zákazníkovi ako zmluvnú pokutu sumu 7% z hodnoty vráteného tovaru za každý začatý deň omeškania.
 
reklamácie tovaru
 
Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne av súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný prípadné vady a poškodenia ohlásiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá. Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. V prípade reklamácie odošlite tovar späť na našu adresu spolu so sprievodným listom, kde bude uvedený výpočet reklamovaných vád. Po obdržaní tovaru a po kladnom posúdení reklamácie ho predávajúci opraví alebo vymení za rovnaký tovar, v prípade že už nebude k dispozícii tak za iný druh, na základe individuálnej dohody, alebo bude vrátená kupujúcemu zodpovedajúca suma za tovar vopred dohodnutým spôsobom. Prípadné reklamácie budú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej obdržania.
 
Na čo sa záruka nevzťahuje:
 
a) závady vzniknuté bežným opotrebením
b) závady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.
 
Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii, e-mailom, alebo písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu
e-shope
V případě 
Cibulak sro, Chvalovice Hate 183, 67123. tel.+420602802080
 
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu
4) priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od
jej prevzatia našou firmou

V prípade, že dôjde k rozbitiu tovaru počas dopravy, je zákazník povinný túto udalosť oznámiť najneskôr do 48 hodín od prevzatia balíka dodávateľovi.
 
Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje kupujúceho sú chránené pred zverejnením a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č 101/2000 zb. Sú využité len pre vybavenie objednávky a na účely komunikácie so zákazníkom, môžu byť odovzdané tretej osobe iba v prípadoch súvisiacich s objednávkou a jej bezproblémovým vybavením (napr. odovzdanie prepravcovi a pod.).
 
Nevyzdvihnutia dobierkovej zásielky
 
Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude zákazník e-mailom obratom informovaný o nevyzdvihnutia dobierkovej zásielky, kde mu súčasne budú zaslané aj platobné podmienky na úhradu tovaru vopred na účet, vrátane sumy 60, - Sk za nové poštovné. Ak zákazník kladne nezareaguje so snahou dohodnúť sa na opätovnom zaslanie tovaru, alebo nebude zákazníkom uvedená suma pripísaná na náš účet do 7 pracovných dní, dôjde tým zo strany zákazníka k porušeniu kúpnej zmluvy. Zákazník je v tomto prípade penalizovaný zmluvnou pokutou vo výške 30% z hodnoty objednávky (dobierkovej sumy), minimálne však čiastkou 200, - Sk, maximálne 1000, - Sk a tovar z jeho objednávky bude ďalej uvoľnené na predaj ostatným záujemcom. Na túto sumu bude vystavená zákazníkovi elektronickou formou faktúra so splatnosťou 14 dní, v ktorej sú zahrnuté náklady predajcu s objednávkou a zaslaním tovaru, dočasného znemožnenie predaja tovaru ďalším záujemcom. Prípadné penále z nezaplatenia zmluvnej pokuty predstavuje 0,5% za každý deň omeškania. Akékoľvek výhovorky o neprevzatia zásielky (napr. neinformovanie zo strany pošty) považujeme za úplne účelové, pretože zákazník je vždy v deň odoslania informovaný e-mailom správou o expedícii objednávky. Oneskorené odoslanie balíka nie je dôvodom pre nevyzdvihnutia dobierkovej zásielky. Všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty) sa postúpia zmluvné spoločnosti na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania. Za takúto situáciu nesie plnú vinu kupujúci (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Zb) a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.
 
 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obsahu Obchodných podmienok Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s vyššie uvedenými Obchodnými podmienkami a nemá proti nim žiadnych výhrad.
Tel.: +420 602 80 20 80
Facebook
Zdieľať
© Originálny cibulák z Dubí